Risk Değerlendirmesi

RİSK ANALİZİNİN AMACI
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, işyerine ve çevresine bir risk oluşturmadan, proaktif önlem politikasıyla, tehlikelerin en asgari düzeye çekilmesini amaçlar.

RİSK ANALİZİNİN ÖNEMİ?
Faaliyete geçmiş ya da geçmek üzere olan bir proseste veya işletmede önemli olan prosesin-işletmenin çalışan işçilerin ve ürünün güvenliğini sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi çerçevesinde yapılan bu risk analizi; prosesin güvenilirliğini böylelikle de ürünün güvenilirliğini sağlamaktadır. Ürün güvenilirliği ise firmaya müşteri tatmini ve müşteri güvenilirliğini getirir. Bu çerçevede güvenilirliği sağlamak için bir işletmedeki tüm proseslerde ortaya çıkabilecek olan hataların türlerini ve bunların ürün, işçi yada prosese etkilerini belirleyebilecek tehlikeleri kapsar. Bir risk ile karşı karşıya kalındığında ilk önce yapılması gereken şey o riski oluşturacak kaynak olayı ve riskin etkileri belirlenmiştir. Böylece riskler tanımlanmış ve bunlara karşı ne gibi önlemler alınacağı açıklıkla ortaya konulmuştur.

RİSK ANALİZİNİN SÜRESİ?
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğinin 12. Maddesinde belirtilmekte olan risk değerlendirmesinin yenileme süreleri aşağıdaki gibidir.
1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.